Info Po Polsku


SYSTEM EDUKACJI W IRLANDII PÓ?NOCNEJ

Edukacja Przedszkolna

Opiek? nad dzie?mi w wieku od 3 miesi?cy do 3 lat zapewnia si? g?ównie w sektorze placówek prywatnych i spo?ecznych, a od rodziców pobiera si? op?aty. Je?li chodzi o dzieci w wieku od 3 do 5 lat, opieka jest oferowana w publicznych przedszkolach i oddzia?ach przedszkolnych w szko?ach podstawowych, a tak?e w placówkach spo?ecznych i prywatnych. W Irlandii Pó?nocnej wszystkie dzieci mog? ucz?szcza? na bezp?atne zaj?cia na rok przed rozpocz?ciem nauki w szkole.

 


Kszta?cenie Obowi?zkowe

 • Primary education (szkolnictwo podstawowe) - wiek 4 - 11 lat.
 • Seconadary education (szkolnictwo ?rednie 1 stopnia) - wiek 11-16 lat.

Do wszystkich szkó? podstawowych przyjmuje si? dzieci niezale?nie od ich zdolno?ci. W Irlandii Pó?nocnej selekcyjny system przyj?? na poziomie szkó? ?rednich ulega przekszta?ceniu. W 2008 roku ostatnia grupa 11-latków przyst?pi?a do centralnie opracowanego testu (transfer test), który zdecydowa? o ich przyj?ciu do obj?tej systemem selekcji szko?y ponadpodstawowej.

Minimalny dzienny wymiar zaj?? wynosi 3 godziny dla uczniów w wieku poni?ej 8 lat i 4,5 godziny dla dzieci w wieku powy?ej 8 lat, ale wi?kszo?? szkó? prowadzi zaj?cia przez wi?ksz? liczb? godzin ni? proponowane minimum. Dzie? nauki rozpoczyna si? oko?o godziny 9-tej, a ko?czy o 15-ej lub 16-ej. O organizacji czasu w ci?gu dnia decyduje szko?a.

We wrzesniu 2007 r. rozpocz?to realizacj? nowego Programu Nauczania w Irlandii Pó?nocnej. Zreformowany program, opracowany w podziale na okre?lone obszary nauczania, k?adzie szczególny nacisk na umiej?tno?ci.
Na Etapie Przygotowawczym, KS1 i KS2 (dzieci w wieku od 4 do 11 lat) wyró?nia si? 6 dziedzin kszta?cenia:

 • j?zyk oraz umiej?tno?? czytania i pisania,
 • matematyka i umiej?tno? ? liczenia,
 • sztuka,
 • „?wiat wokó? nas”,
 • rozwój osobisty i wzajemne zrozumienie,
 • wychowanie fizyczne.


Na etapach KS3 i KS4 (11-16 lat) na dziedziny kszta?cenia sk?adaja si?:

 • j?zyk oraz umiej?tno?? czytania i pisania,
 • matematyka i umiej?tno?? liczenia,
 • j?zyki nowo?ytne,
 • sztuka, ?rodowisko i spo?ecze?stwo,
 • nauki ?cis?e i przyrodnicze oraz technika,
 • uczenie si? dla “?ycia i pracy”
 • wychowanie fizyczne.

Na etapie KS4, szko?y, wed?ug zalece? zawartych w dokumencie pt. Curriculum Entitlement Framework, który zacznie obowi?zywa? w 2013 r., szko?y b?d? musia?y stworzy? mo?liwo?? ucz?szczania na przedmioty w ramach wszystkich wymienionych obszarów.
Na tym kluczowym etapie, obowi?zkowe wymagania dotycz? jednak tylko takich przedmiotów jak:

 • uczenie si? dla ?ycia i pracy,
 • wychowania fizycznego,
 • religioznawstwa,
 • "rozwijania umiej?tno?ci i talentów".


W Irlandii Pó?nocnej nie okre?la si? w przepisach liczby godzin, jak? nale?y przeznaczy? na poszczególne przedmioty w programie nauczania i nie wydaje si? ogólnych zalece? w sprawie metod nauczania czy materia?ów dydaktycznych.

Promocja do nast ?pnej klasy lub nast?pnego kluczowego etapu odbywa si? automatycznie i nie jest uzale?niona od wyników oceny.
Obecne przepisy przewiduj ? obowi?zkow? ocen? w I klasie szko?y podstawowej i przed zako?czeniem kluczowych etapów 1, 2 i 3. Obejmuje ona ocen? dokonywan? przez nauczycieli oraz, w niektórych przypadkach, sprawdziany przeprowadzane i oceniane przez instytucje zewn?trzne.

Za regulacj? przepisów dotycz?cych oceny i przyznawania kwalifikacji na zako?czenie kszta?cenia obowi?zkowego, czyli etapu KS4 odpowiada Rada Irlandii Pó?nocnej ds. Programów Nauczania, Egzaminów i Oceny (CCEA).
Chocia? organ ten oferuje szereg pa?stwowych kwalifikacji, to wi?kszo?? uczniów przyst?puje do egzaminów z szeregu pojedynczych przedmiotów ogólnych i zawodowych, które ko?cz? si? uzyskaniem ?wiadectwa General Certificate of Secondary Education (GCSE). Systemy oceniania s? ró?ne, ale zawsze obejmuj? egzaminy czy sprawdziany przeprowadzane i oceniane przez instytucj? zewnetrzn?. Ocena mo?e obejmowa? ocen? ustn?, praktyczne sprawdziany umiej?tno?ci oraz egzaminy pisemne, w zale?no?ci od przedmiotu nauczania. Kwalifikacje uzyskane na tym etapie umo?liwiaj? wst?p do szkó? ?rednich II stopnia lub podj?cie pracy zawodowej.


 

Szkolnictwo ?rednie II stopnia

Istniej ? nastepuj ? ce rodzaje kszta ?cenia:

 • Secondary school or grammar school (szko?a ? rednia II stopnia) Wiek: 16-18 lat
 • Further education college - Wiek: 16-18+ lat


Szko?y ?rednie prowadz? kszta?cenie ogólne, oferuj?c równie? przedmioty zawodowe. Further education colleges prowadza g?ównie kszta?cenie zawodowe, cho? wiele z nich prowadzi tak?e kszta?cenie ogólne.

Nie istniej ? ogólne wymogi przyj?? do placówek kszta?cenia na poziomie ?rednim II stopnia (ponadobowi?zkowego), ale szko?y i kolegia uzale?niaj? na ogó? przyj?cie na okre?lony cykl kszta?cenia od wyników uzyskanych z egzaminów GSCE.
Kszta?cenie na poziomie ?rednim II stopnia jest bezp?atne do wieku 19 lat. W sierpniu 2007 r. ten przywilej zosta? rozszerzony na grup? wiekow? do 25 roku ?ycia, której nie uda?o si? wcze?niej zdoby? kwalifikacji uzyskiwanych na poziomie obowi?zku szkolnego.

Na tym poziomie nie ma te ? przedmiotów obowi?zkowych. Uczniowie/s?uchacze wybieraja cykl kszta?cenia z oferty szko?y lub placówki further education zale?nie od kwalifikacji, jakie zamierzaja uzyska?.

Sprawy zwiazane z kwalifikacjami zewn ?trznymi oferowanymi w szko?ach i kolegiach, s? regulowane przez wspomnian? wy?ej Rad? Irlandii Pó?nocnej ds. Programów Nauczania, Egzaminów i Oceny. Najcz ??ciej przyznaje si? nast?pu ? jce kwalifikacje:

 • General Certificate of Education Advanced level (GCE A-level) – ? wiadectwo uko ? czenia kszta?cenia ogólnego na poziomiezaawansowanym,
 • General Certificate of Education Advanced Subsidiary level / AS-level – ? wiadectwo uko ? czenia kszta?cenia ogólnego na poziomie zaawansowanym z przedmiotów dodatkowych,
 • General Cerificate of Education A-levels in applied subjects– ? wiadectwo uko ? czenia kszta?cenia zawodowego na poziomie zaawansowanym,
 • National Vocational Qualifications (NVQs) – pa ? stwowe kwalifikacje zawodowe.

Systemy oceny w przypadku GCE A-level /AS-levels i GCEs in applied subjects s ? ró?ne, ale zawsze obejmuj? egzaminy czy sprawdziany przeprowadzane i oceniane przez instytucje zewnetrzn?, a czasem równie? ocenianie wewn?trznie przez szko?e i weryfikowane przez inn? instytucj?.
W przypadku kwalifikacji NVQs nie przeprowadza si ? egzaminów, natomiast kandydaci musz? wykaza?- si? kompetencjami w wykonywaniu okre?lonych zada?. Kwalifikacje uzyskane na tym poziomie umo?liwiaj? wstep na wy?sze uczelnie, podj?cie dalszego specjalistycznego kszta?cenia lub pracy zawodowej.


 

Szkolnictwo wy ?sze

System szkolnictwa wy ?szego obejmuje:

 • universities (uniwersytety),
 • higher education colleges ( kolegia prowadz ? ce studia zawodowe),
 • niewielk ? liczb ? university colleges (kolegiów uniwersyteckich).


Wszystkie najwa ?niejsze uczelnie s? instytucjami autonomicznymi i ka?da z nich samodzielnie okre?la sw? polityk? i warunki przyj?? na studia. Przyj?cia odbywaj? si? na zasadach konkursowych, a dla ka?dego kierunku studiów ustala si? równie? specjalne kryteria. W wi?kszosci przypadków warunkiem przyj?cia jest posiadanie ?wiadectwa GCE A-levels lub równorz ? dnych kwalifikacji. Jednak wi ? kszo ?? uczelni przyjmuje równie ? ch ? tnie dojrza?ych kandydatów, którzy zdobyli odpowiednie do ? wiadczenie, ale nie zawsze posiadaj ? formalne kwalifikacje.

K walifikacje akademickie na tym poziomie nie stanowi ? kwalifikacji pa n stwowych, lecz s ? przyznawane przez poszczególne uczelnie, spo ? ród których wiele posiada uprawnienia do przyznawania w?asnych tytu?ów, stopni i innych kwalifikacji.
Tytu?y i inne kwalifikacje przyznawane przez wi e kszo s ? higher education colleges zatwierdzaj ? instytucje zewn ? trzne - uniwersytet lub pa ? stwowy organ akredytacyjny. Poszczególne uczelnie przyznaj ? ró ? ne kwalifikacje i tytu?y: ? wiadectwa uko ? czenia studiów ( higher education certificates ) i dyplomy uko ? czenia studiów ( higher education diplomas ), tytu?y uko ? czenia studiów w kolegiach przygotowuj ? cych do d?u ? szych lub bardziej zaawansowanych studiów ( foundation degrees ), tytu?y licencjata ( bachelors degree ) i licencjata z wyrónieniem ( bachelors degrees with honours ), a po uko ? czeniu studiów wy ? szego stopnia – tytu?y magisterskie ( masters degrees ) i doktoraty ( doctorates ). Najwi e ksz ? grup e programów stanowi ? studia I stopnia prowadz ? ce do bachelors degrees with honours , okre ? lanych cz ? sto jako honours degrees . Studia prowadz ? ce do tych tytu?ów trwaj ? na ogó? trzy lata.

W Irlandii Pó?nocnej opracowano ostatnio pi ? ciopoziomow ? struktur ? ramow ? , która ma przedstawia ? w sposób bardziej przejrzysty klasyfikacj e kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wy ? szym i przyczyni ? si ? do spójnego u ? ywania nazw kwalifikacji.

 

 

 

Opracowa?a Katarzyna Piwowarczyk-Rosiak na podstawie www.eurydice.org


 

Contact Us

St Joseph's Newry

20 Armagh Road
Newry
BT35 6DH
 
Tel: (028) 3026 2595
Fax: (028) 3026 4420

Email: info@stjosephhigh.newry.ni.sch.uk

Connect With Us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.